Договір публічної оферти

(про надання послуг)

І. Загальні положення

1.1.ФОП Чернова Наталія В’ячеславівна, надалі іменована “Виконавець”, публікує дану публічну оферту про надання послуг.

Відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України, ця публічна оферта, що розміщена в мережі Інтернет для CRM-системи «СвояCRM» https://svoya.in.ua/ , є публічною офертою, і в разі вчинення особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковою до виконання для Виконавця і цієї особи, яка в подальшому іменується “Користувач”.

1.2.Реєстрація Користувача для отримання доступу до Сервісу/Програми «СвояCRM» Виконавця є повним і безумовним акцептом даної оферти та вважається укладенням Договору на умовах, що викладені в цій оферті.

1.3 В даній оферті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1.3.1. Пропозиції – публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі укласти з ним договір про надання послуг на існуючих умовах, що містяться в пропозиції.

1.3.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Користувачем умов цієї оферти.

1.3.3. Web-сайт – сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою: https://svoya.in.ua/;

1.3.4. Сервіс/Програма «СвояCRM» – програмне забезпечення, що розміщене на web-сайті https://svoya.in.ua/, призначене для автоматизації бізнес процесів організацій. Виняткові права на програму «СвояCRM» належать Ліцензіару. Передача виключних прав (повністю або частково) не є предметом цієї оферти.

1.3.5. SaaS-версія — спосіб надання доступу до Сервісу «СвояCRM», розташованої на сервері за мережевою адресою: https://svoya.in.ua/, через інтернет-браузер з використанням Логіна і Пароля, без установки дистрибутива Програми на ЕОМ Користувача.

1.3.6. Тарифи — прайс-лист Виконавця, розташований в мережі Інтернет за адресою: https://svoya.in.ua/about-product/#price-anchor"

1.3.7. Обліковий запис — спосіб фіксації статистичної, облікової та іншої інформації, яка є для ідентифікації Користувача з метою цього Договору. До облікового запису привʼязана інформація, що відноситься до Користувача, в тому числі інформація, зазначена при реєстрації (логін і пароль), настройки роботи з Програмою, дані, внесені Користувачем до Програми.

1.3.8. Логін і Пароль — унікальний набір символів, який створюється Ліцензіатом при проходженні реєстрації, призначений для доступу до Програми.

1.3.9. Обліковий період — період часу, не менше одного календарного місяця, на який оплачена доступ за користування програмою «СвояCRM».

1.3.10. Повторюваний (рекурентний) платіж — платіж, здійснений в автоматичному режимі з використанням збереженого способу оплати Користувача при першій оплаті послуг Виконавця.

ІІ. Предмет договору

2.1. Згідно з умовами цього Договору, Виконавець надає послуги з консультування з питань інформатизації та комп’ютерного програмування Користувачу, шляхом надання доступу до свого Сервісу/Програми «СвояCRM», а Користувач зобов’язується оплатити надані послуги відповідно до умов цього Договору за відповідними Тарифами.

ІІІ. Приєднання до публічної оферти

3.1. Для отримання доступу до Сервісу «СвояCRM», Користувач реєструється на сайті Виконавця, в яку вносить ім’я, e-mail та телефон (первинні особисті дані). Відправляючі свої персональні дані, Користувач надає згоду на обробку та збереження своїх персональних даних шляхом проставлення відповідної галочки в реєстраційній формі.

3.2. Після реєстрації Користувача, йому надається доступ до Сервісу з можливістю його використання на основі безоплатних модулів.

IV. Порядок приймання-передачі послуг. Вартість послуг і порядок розрахунків

4.1. Місце надання послуг – онлайн, за посиланням https://svoya.in.ua/

4.2. Виконавцем надаються послуги в форматі «ЯК Є». Технічні перебої і тимчасові припинення надання послуг (в т.ч. пов’язані з проведенням технологічних і профілактичних робіт на Сервісі) не є підставою для пред’явлення до Виконавця будь-яких моральних, матеріальних, майнових чи інших претензій.

4.3. З метою організації розрахунків та приймання наданих послуг за цим Договором звітним періодом визнається один місяць з дати підключення платного модулю Сервісу «СвояCRM», який придбаний за відповідними Тарифами Виконавця.

4.4. Вартість послуг по використанню Програмою «СвояCRM» визначається тарифним планом обраним Користувачем і опублікованому на web-сайті https://svoya.in.ua/about-product/#price-anchor".

4.5. Виконавець має право в будь-який час змінювати ціну послуг шляхом опублікування нових цін на web-сайті https://svoya.in.ua/about-product/#price-anchor" попередивши існуючих Користувачів мінімум за 15 днів. до зміни тарифів, через внутрішні повідомлення Програми.

4.6. Сторони дійшли згоди співпрацювати на умовах передоплати (за рекурентними платежами). Платні модулі Програми починають працювати з дня оплати Користувачем.

4.7. Користувач вправі придбати додаткові модулі Програми в будь-який час. Кошти оплачені за платні модулі Виконавцем не повертаються.

4.8. Система розрахунку Користувача відбувається наступним чином: перший платний модуль (послуга) підключається на один місяць, де початок роботи це дата оплати і закінчення рівно через один місяць. Наступні платні модулі будуть підключатись за таким правилом: сума за новий модуль ділиться на кількість днів в місяці і множиться на кількість днів, що лишились до завершення підписки по першому підключеному платному модулю. У наступному місяці роботи всі платні модулі сумуються і з рахунку Користувача списується їх загальна сума. Якщо Користувач відмовляється від буд-якого платного модуля до закінчення терміну його оплаченого терміну, то грошові кошти Виконавцем не повертаються.

4.9. За три дні до завершення місячного терміну користування платними модулями Програми Користувачу надходить повідомлення в Програмі «СвояCRM», щодо майбутнього списання коштів за наступний період.

4.10. У випадку недостатності коштів для списання на банківському рахунку Користувача, Програма «СвояCRM» блокує доступ до платних модулів з першого дня неоплаченого періоду.

4.11. У випадку блокування доступу до платних модулів Програми «СвояCRM» за неоплату, Користувач має право протягом 100 (сто) днів від останнього платежу для відновлення відповідного доступу до них шляхом проведення відповідної оплати. Відновлення доступу відбувається у день оплати, але не пізніше 100 (ста) днів від останнього платежу.

4.12. У випадку не користування (не відвідування) Програми «СвояCRM» протягом 100 (сто) днів, Виконавець має право повністю видалити акаунт Користувача. Перед можливим видаленням акаунту Програма мінімум двічі надсилає на електронну пошту Користувача, зазначену при реєстрації, повідомлення про те, що Користувач давно не користувався (не відвідував) Програму.

V. Права та обов’язки сторін

5.1. Виконавець зобов’язується:

5.1.1. Надавати Користувачу послуги, відповідно до цього Договору та відповідного Тарифного плану, за умовами, які визначені за посиланням https://svoya.in.ua/about-product/#price-anchor".

5.1.2. Виконавець здійснює безкоштовну Технічну підтримку у Особистому кабінеті з 10 до 19 години (київський час) кожного робочого дня.

5.2. Користувач зобов’язується:

5.2.1. Оплачувати в повному обсязі вартість послуг на умовах, встановлених цим Договором і обраним Тарифним планом та мати на банківському рахунку суму достатню для списання відповідного місячного платежу за користування платними модулями Програми «СвояCRM».

5.2.2. Дотримуватись встановлених Виконавцем вимог, правил та інших умов надання послуг.

5.2.3. Користувач зобов’язується не вживати дій, спрямованих на порушення роботи Програми «СвояCRM».

5.2.4. Користувач зобов’язується не використовувати Програму «СвояCRM» для продажу (поширення) товарів (виконання робіт, надання послуг, поширення інформації та інших дій), якщо такі дії суперечать законодавству України та (або) країни резиденства Користувача.

5.2.5. Користувач визнає, що Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, будь-яким чином має відношення до використання або неможливості використання Програмою «СвояCRM».

5.2.6. У разі використання Користувачем Програмою «СвояCRM» з порушеннями умов цього Договору, Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків.

5.2.7. Користувач, який отримав доступ до Програми «СвояCRM», підтверджує свою дієздатність відповідно до законодавства країни свого резиденства. Всі наслідки невиконання цієї умови покладаються на самого Користувача.

5.3. Користувач має право:

5.3.1. Користуватися безоплатними та платними модулями Програми «СвояCRM» та послугами Виконавця впродовж терміну, передбаченого Тарифним планом.

5.3.2. Отримувати необхідну і достовірну інформацію про графік роботи Виконавця і послуги.

5.4. Виконавець має право:

5.4.1. Відмовити у наданні послуг Користувачу, в разі порушення останнім умов цього Договору.

5.4.2. У випадку не користування (не відвідування) Програми «СвояCRM» протягом 100 (сто) днів, Виконавець має право повністю видалити акаунт Користувача.

VI. Термін дії договору, порядок зміни і розірвання

6.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до моменту припинення Договору.

6.2. Виконавець має право в будь-який час на свій розсуд і без попереднього узгодження з Користувачем вносити зміни до цього Договору. Зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування на web-сайті https://svoya.in.ua/.

6.3. Використання послуг, передбачених цим Договором, після будь-яких змін цього Договору означає беззастережну згоду Користувача з такими змінами і (або) доповненнями.

6.4. У разі розірвання Договору з ініціативи однієї із Сторін, порядок розрахунків регулюється даним Договором.

6.5. Цей Договір може бути розірваний в будь-який час достроково з ініціативи Користувача шляхом повідомлення про видалення власного акаунту на електронну адресу Виконавця зазначену у розділі XI «Реквізити Виконавця» цього Договору або припинення Користувачем використання Сервісу «СвояCRM» протягом 100 днів, що дає підстави для Виконавця самостійно та автоматично видалити акаунт Користувача з усією інформацією про: товари, послуги та клієнтів, тощо. Сторони погодили, у разі дострокового припинення дії цього Договору за ініціативи Користувача, грошові кошти останньому не повертаються. Користувач може скористатися Сервісом «СвояCRM» до кінця проплаченого періоду.

VII. Авторські права на програму «СвояCRM»

7.1 Програма «СвояCRM» є результатом інтелектуальної діяльності та об’єктом авторських прав Правовласника. Виняткові права на Програму «СвояCRM» належать Чернову Михайлу Петровичу (Правовласник, Ліцензіар), вона є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання. Програмне забезпечення ліцензується як об’єкт авторського права. Майнові авторські права належать Ліцензіару, які регулюються і захищені законодавством України про інтелектуальну власність.

7.2. ФОП Чернова Наталія В’ячеславівна має укладений ліцензійний договір з Ліцензіаром на використання та розповсюдження Програми «СвояCRM» і виступає Субліцензіатом у відносинах з Користувачами у межах цього Договору.

7.3. Алгоритми роботи Програми «СвояCRM» та її вихідні коди (у тому числі їх частини) є комерційною таємницею Виконавця. Будь-яке їх використання або використання Сервісу в порушенні умов цієї Оферти розглядається як порушення прав Виконавця і є достатньою підставою для припинення цього Договору та звернення до правоохоронних органів.

7.4. Виконавець гарантує, що володіє всіма необхідними майновими правами для надання послуг Користувачу.

7.5. Відповідальність за порушення авторських прав Користувача настає у відповідності з чинним законодавством України.

7.6. Жодні положення цього Договору чи іншого документа не надають Користувачу будь-яких прав власності на Програму «СвояCRM», повністю або частково.

VIII. Відповідальність сторін

8.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов даного Договору, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та цього Договору.

8.2. У разі заподіяння Користувачем шкоди Виконавцю, останній має право вимагати від Користувача повного її відшкодування. Під шкодою Сторони розуміють порушення авторського права Виконавця, яке виражається у розповсюдженні даних (публікації) Програми «СвояCRM» без згоди Виконавця, розкриття її технології, декомпіляція або деасеблування, обхід технічних обмежень, створення подібних копій, використання Програми «СвояCRM» для її перепродажу, прокату або тимчасового користування третіх осіб у власних комерційних цілях, використання Програми або її частини, а також інших онлайн сервісів Виконавця (АРІ, онлайн чатів користувачів) після закінчення дії чи розірвання Договору.

8.3. У випадку порушення Користувачем п. 8.3 цього Договору, він зобов’язаний сплатити на користь Виконавця штраф у сумі 200000 грн. (двісті тисяч гривень) протягом 7 (семи) днів з дня отримання відповідної вимоги Виконавця.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за можливі збитки чи шкоду, прямо або побічно пов’язаних із застосуванням або через непридатність Програми «СвояCRM», втрату чи пошкодження даних Користувача.

8.5. Відповідальність Виконавця в будь-якому випадку обмежується сумою місячного платежу Користувача за користування Програмою «СвояCRM».

8.6. При настанні обставин непереборної сили (війни, військових дій, блокади, ембарго, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи природних явищ), які виходять за межі розумного передбачення і контролю Сторін цього Договору, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, які мали бути виконані в період дії таких обставин.

8.7. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів від застосування Користувачем в своїй діяльності послуг, придбаних у Виконавця.

8.8. У разі порушення Користувачем умов цього Договору, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати Користувачу доступ до Сервісу. Оплачена Користувачем сума грошових коштів не повертається.

IX. Конфіденційність Договору

9.1. Сторони домовились, що інформація та відомості, які стосуються цього Договору є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, коли така передача пов’язана з отриманням офіційних документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених законодавством України.

9.2. Для умов цього Договору Сторони погодили таке визначення «Конфіденційна інформація» - наукова-технічна, технологічна, виробнича, юридична, фінансово-економічна та інша інформація (про укладені договори, про засновників, співробітників, тощо), в тому числі комерційна таємниця і ноу-хау, що має дійсну або потенційну комерційну цінність в силу її недоступності третім особам, до неї немає вільного доступу на законній підставі, і Сторона вживає заходів до охорони її конфіденційності.

9.3. Сторони несуть відповідальність за законодавством України у разі розголошення конфіденційної інформації, яка стане їм відома при виконанні умов цього Договору.

9.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором іншій особі без письмової згоди іншої Сторони.

9.5. Питання, не врегульовані цим Договором, регулюються інформацією, вказаною на Інтернет-сайті Виконавця за адресою https://svoya.in.ua/ чинним законодавством України.

9.6. Даний Договір розміщений на сайті Виконавця та викладений українською мовою.

X. Вирішення спорів

10.1. У разі виникнення суперечок або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

10.3. У разі, якщо одне або більше положень цього Договору буде визнане судом з будь-якої причини недійсними, що не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Договору, і Договір повинен тлумачитись таким чином, як якщо б він не містив такого недійсного положення.

10.4. По усіх питаннях Користувач може звертатись на електронну пошту Виконавця Email: hello@svoya.in.ua.XI. Реквізити Виконавця


ФОП Чернова Наталія В’ячеславівна

РНОКПП 3527111886

п/р:UA433220010000026007340034132 в АТ «Універсал Банк»

Юридична адреса: Україна, 34000, Рівненська обл., селише Зарічне, вул.Старокінська, буд.23

Поштова адреса: Україна, 43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ковельська, буд.13

Email: hello@svoya.in.ua